Inselhof Vineta 2014

Inselhof Vineta zu Zempin auf der Sonneninsel Usedom